การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 58 คน
เมื่อวานนี้ 160 คน
เดือนนี้ 160 คน
ปีนี้ 56576 คน
ทั้งหมด 188867 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557ประวัติความเป็นมา

 

ตำบลวังโป่ง เดิมเป็นเขตการปกครองอำเภอชนแดน เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอวังโป่ง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2526 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2526 โดยมีนายวัลลภ วรรณาดิเรก ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2533 มีทั้งหมด 10หมู่บ้าน และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้น 1 หมู่บ้าน

  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบัน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังโป่ง ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ได้ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

 

 

ระยะทางห่างจากตัวอำเภอวังโป่ง 3 กิโลเมตร

ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 74 กิโลเมตร

 

สภาพทั่วไปของตำบล :

สภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีลำห้วยวังโป่งไหลผ่าน

  

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต. วังหิน อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์

ทิศใต้ ติดกับ ต. วังศาล อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์

ทิศตะวันออก ติดกับ ต. ซับเปิบ อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก ติดกับ ต. ท้ายดง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์

  

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,140 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,223หลังคาเรือน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ ทอผ้า ปลูกพืชฤดูแล้ง

  

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1) ที่ว่าการอำเภอ

2) สถานีตำรวจภูธรอำเภอ

3) โรงเรียน 5 แห่ง

4) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

5) องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง

6) วัด 9 แห่ง

7) ธนาคาร ธกส. 1 แห่ง

 

8) สหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง