การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 34 คน
เมื่อวานนี้ 160 คน
เดือนนี้ 160 คน
ปีนี้ 56576 คน
ทั้งหมด 188867 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

บทบาทและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวงัโป่ง

อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพฒันาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)

๒.องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๗)

 

(๑) จดัให้มแีละบ ารุงรักษาทางนา ้และทางบก (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนา ้ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทงั้ก าจดัมลูฝอยและสงิ่ปฏิกลู (๓) ปอ้งกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่ (๔) ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั (๕) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (๖) สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผ้สูงูอาย ุและผ้พูิการ (๗) ค้มุครอง ดแูล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่แวดล้อม (๘)[๕๒] บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ่น (๙)[๕๓] ปฏิบัตหน้าที่อื่นตามทท่ีางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบคุลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร

 

๓. องค์การบริหารส่วนตา บลอาจจดัท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดงัตอ่ไปนี้ (มาตรา ๖๘) (๑) ให้มีนา ้เพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟา้หรือแสงสวา่งโดยวธิีอื่น (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายนา ้ (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชมุ การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและสง่เสริมกลมุ่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว (๗) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การค้มุครองดแูลและรักษาทรัพย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มตีลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ (๑๒)[๕๔] การทอ่งเที่ยว (๑๓)[๕๕] การผงัเมือง

 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กลา่วมาข้างต้นนนั้ ไมเ่ป็นการตดัอ านาจหน้าที่ของ กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐในอนัที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้อง แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบลว่งหน้าตามสมควร ในกรณีนหี้ากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกบัการด าเนิน กิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไป ประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนนั้ด้วย

  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินีใ้ห้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล และขา่วสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมลูหรือข่าวสารที่ทางราชการ ถือวา่เป็นความลบัเกี่ยวกบัการรักษาความมนั่คงแหง่ชาติ   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบญัญตัอิงค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บงัคบัในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลได้เท่าที่ไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนีจ้ะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และก าหนดโทษปรับผ้ฝู่าฝืนด้วยก็ได้ แตม่ิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนงึ่พนับาท เว้นแตจ่ะมีกฎหมายบญัญตัิไว้เป็นอยา่งอื่น   ในส่วนของการบริหารงานนนั้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจดัแบ่งการบริหารงานออกเป็น ส านกังานปลดั องค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตงั้ขนึ้ โดยมีพนกังานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปด ารงตำแหน่งหรือปฏิบัตงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชวั่คราวได้โดยไม่ขาดจากต้น สงักดัเดิม โดยให้ผ้วู่าราชการจังหวดัเป็นผ้มูีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อย่ใูนอ านาจ ของผ้วูา่ราชการจงัหวดัให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกบัหนว่ยงานต้นสงักดัก่อนแตง่ตงั้   นอกจากนนั้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกบัสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดัหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ทงั้นี ้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนนั้เป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกบักิจการที่อยใู่นอ านาจหน้าที่ของตน