การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 36 คน
เมื่อวานนี้ 160 คน
เดือนนี้ 160 คน
ปีนี้ 56576 คน
ทั้งหมด 188867 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

 

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สู่สังคมคุณธรรม

นำการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.  ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชน จัดให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน แก้ไขปัญหาความยากจน และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง การทำการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง

2.  จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาอย่างทั่วถึง

3.  ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.  จัดให้มีการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ

6.  ส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปลูกป่าตลอดจนการดูแลรักษาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว