การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 25 คน
เมื่อวานนี้ 345 คน
เดือนนี้ 1647 คน
ปีนี้ 30945 คน
ทั้งหมด 104423 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

โครงการ อบต.วังโป่งสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทุนการศึกษา

เอกสารประกอบ
แผ่นพับขยะ.pdf
คู่มือประชาชนขยะ.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ได้จัดทำโครงการ อบต.วังโป่งสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทุนการศึกษา เพื่อดำเนินการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยทิ้งขยะให้ลงภาชนะที่จัดเตรียมไว้รองรับ และแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพื่อการรักษาความสะอาด ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกของคนในตำบลวังโป่ง ให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนและชุมชน และนำขยะไปสร้างมูลค่าหรือทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลวังโป่ง
รูปประกอบ