การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 205 คน
เมื่อวานนี้ 214 คน
เดือนนี้ 5312 คน
ปีนี้ 52094 คน
ทั้งหมด 125572 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

โครงการประหยัดพลังงานในสำนักงาน

     
        องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานราชการที่ต้องดำเนินการมาตรการ ประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงดำเนินโครงการประหยัดพลังงานในสำนักงาน 
เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานและเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมาตรการสำคัญ มีดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

          1. ให้เปิดหลอดไฟฟ้า 2 หลอดต่อ 1 ราง

          2. เปิดมู่ลี่หรือม่านแทนการเปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

          3. ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปิดสวิตช์ปลั๊กสายพ่วงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

          4. เปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 09.00–11.30น. และ 13.00–16.00น

          5. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่ว ตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง และปิดประตูหน้าต่างให้สนิททุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ

          6. หากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ

          7. หมั่นทำความสะอาดตะแกรงดักฝุ่นในเครื่องปรับอากาศ

          8. ใช้หลอดไฟผอมแทนหลอดอ้วน

          9. หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

          10. ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

          11. ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์

          12. ปิดตู้เย็นให้สนิท หมั่นทำความสะอาดแผ่นระบายความร้อนด้านหลังและอย่าเปิดตู้เย็นบ่อย

          13. ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็นและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

          14. ให้ติดตั้งกระติกน้ำร้อน 1 จุดต่อสำนักงาน ห้ามเสียบปลั๊กตลอด

          15. ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

 

กิจกรรมที่ 2 ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

          1.ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดแอร์รถยนต์ไว้จนกว่าผู้โดยสารจะขึ้นรถ

          2. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง

          3. ตรวจเช็คเครื่องยนต์และลมยางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ

          4. เดินทางเส้นทางเดียวกันไปด้วยกันขับรถยนต์ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          6. เดินทางเท่าที่จำเป็น เพื่อประหยัดน้ำมัน บางครั้งบางเรื่องอาจใช้การติดต่อทางโทรศัพท์แทน

          7. ไม่ออกรถกระชากเพราะจะทำให้เครื่องยนต์สูญเสียน้ำมัน

รูปประกอบ