การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 708 คน
เมื่อวานนี้ 407 คน
เดือนนี้ 3326 คน
ปีนี้ 45945 คน
ทั้งหมด 178236 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ 14/01/2563 ] การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
[ 15/06/2564 ] การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
[ 20/05/2564 ] อันตราย โรคพิษสุนัขบ้า
[ 30/04/2564 ] เข้าร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังโป่ง
[ 30/04/2564 ] การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน
[ 16/04/2564 ] โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลวังโป่ง ประจำปี 2564
[ 07/04/2564 ] ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ
[ 02/04/2564 ] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[ 23/03/2564 ] ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
[ 23/03/2564 ] โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลวังโป่ง ประจำปี2564
[ 18/03/2564 ] โครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19 )
[ 11/03/2564 ] โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
[ 26/10/2563 ] โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลวังโป่ง ประจำปี2563
[ ] โครงการรณรงค์ 3 อาร์
[ ] โครงการประหยัดพลังงานในสำนักงาน
[ ] โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[ ] โครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
[ ] โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
[ ] โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 
[ ] โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
[ ] ฐานข้อมูลน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2562
[ ] โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
[ 29/03/2562 ] โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ 2562
[ 08/03/2562 ] โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ 2562
[ 20/01/2562 ] โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำ ปีงบประมาณ 2562
[ 04/08/2562 ] โครงการเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
[ 12/08/2563 ] มาตรฐานคุณธรรม ประจำปี 2562
[ 12/08/2563 ] โครงการเชิดชูพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.วังโป่ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
[ 09/07/2563 ] สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำผาโค้ง
[ 03/01/2563 ] โครงการ อบต.วังโป่งสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทุนการศึกษา
[ 24/06/2563 ] ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
[ 16/06/2563 ] การชี้แจงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และเจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
[ 16/06/2563 ] ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562
[ 16/06/2563 ] ประชาสัมพันธ์
[ 07/05/2563 ] โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
[ 21/04/2563 ] องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง จัดบริการช่วยลงทะเบียน
[ 01/03/2563 ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[ 08/03/2563 ] โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)”
[ 26/02/2563 ] ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับอำเภอ
[ 20/01/2563 ] ประกาศสสรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังโปป่ง
[ 06/12/2562 ] กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค.62 ณ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
[ 06/11/2562 ] รายงานการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด พื้นที่ตำบลวังโป่ง
[ 18/08/2562 ] โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
[ 14/08/2562 ] โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
[ 26/09/2562 ] โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562
[ 12/06/2562 ] โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
[ 12/06/2562 ] ประชาสัมพันธ์งานป้องกันภัยฯ
[ 04/12/2561 ] รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
[ 04/12/2561 ] งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
[ 03/02/2562 ] โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลวังโป่ง
[ 28/05/2562 ] โครงการ อบต.วังโป่งสะอาด เปลี่ยนขยะเป็นทุนการศึกษา
[ 21/09/2561 ] โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
[ 17/09/2561 ] โครงการณรรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561
[ 06/09/2561 ] โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
[ 31/08/2561 ] โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ
[ 22/08/2561 ] โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561
[ 08/08/2561 ] โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ยึดหลักเศรษกิจพอเพียง
[ 20/07/2561 ] โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
[ 24/07/2561 ] โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ
[ 11/07/2561 ] โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีสารสเตียรอยด์
[ 26/12/2560 ] ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลวังโป่ง
[ 22/12/2560 ] การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
[ 16/09/2560 ] โครงการพัฒนาชีวิตผู้พิการ
[ 16/09/2560 ] โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ฝาย
[ 15/09/2560 ] โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
[ 14/09/2560 ] โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[ 08/06/2559 ] ถ้ำผาโค้ง