การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 704 คน
เมื่อวานนี้ 407 คน
เดือนนี้ 3326 คน
ปีนี้ 45945 คน
ทั้งหมด 178236 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.101-28 สายอ่างเก็บน้ำร่องตะแบก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ฝายเหนือ ตำบลวังโป่ง [ 07/01/2564 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.101-25 สายป่าคาย-ไร่ฝาย หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย ตำบลวังโป่ง [ 07/01/2564 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.101-01 สายสะพาน 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองแสลงกลึง ตำบลวังโป่ง [ 07/01/2564 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ข้อมูลโครงการจัดซื้อ DLTV ในระบบ E-GP [ 10/04/2563 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ใบสั่งซื้อ เลขที่ 21/2563 (DLTV) [ 10/04/2563 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV [ 10/04/2563 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] สัญญา (ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ(DLTV) [ 28/11/2561 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ (DLTV) [ 27/11/2561 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา และงดหรือลดค่าปรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย [ 27/08/2561 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย [ 23/05/2561 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเชื่อนป้องกันตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 10/05/2561 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวังโป่ง สายบ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 6-บ้านไร่ฝายเหนือ หมู่ที่ 11 [ 04/01/2561 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวังโป่ง สายบ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 6-บ้านไร่ฝายเหนือ หมู่ที่ 11 [ 21/09/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนตูมใต้ หมู่ที่ 12 และติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะและเรียนรู้ จำนวน 3 ชุด [ 18/08/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.วังโป่ง และติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด [ 18/08/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด [ 18/08/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ลงราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะและการเรียนรู้ จำนวน 5 รายการ [ 18/08/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง [ 25/05/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด จำนวน 11 โครงการ [ 25/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง (แยกวัดเนินมะค่า) [ 12/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านวังโป่ง (ซอยอุดมสุข 7) [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูมใต้ สายเขาขาด-ซำปอ [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านไร่ฝายเหนือ (ซอย 5) [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านไร่ฝายเหนือ (ซอย 1) [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านตะโกงาม (ซอยซับทองแดง) [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย (สายไร่ฝาย - ป่าคาย) [ 11/09/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะค่า (ซอยสุขสำราญ) [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง (ซอยอุดมสุข 5) [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง (ซอยบ้านนายเมี้ยน) [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านวังโป่ง ซอยหนองหิน [ 17/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านวังโป่ง ซอยอุดมสุข 6 [ 17/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังโป่ง ซอยอุดมสุข 3 [ 17/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด จำนวน 3 โครงการ [ 14/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านโนนตูม [ 13/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองผักชี หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย [ 11/04/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ้านทางข้าม ซอยทางข้ามพัฒนา 3 [ 13/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างดาดตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านทางข้าม [ 13/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 11 บ้านไร่ฝายเหนือ [ 09/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองวังโป่ง สายบ้านเนินมะค่า หมู่ที่ 6-บ้านไร่ฝายเหนือ หมู่ที่ 11 [ 07/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนตูม (ข้ามเหมืองน้ำโจก) [ 23/02/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10 บ้านตะโกงาม (ซอยซับทองแดง) [ 23/02/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูมใต้ ซอยบ้านล่าง [ 09/02/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังโป่ง หมู่ที่ 11 บ้านไร่ฝายเหนือ [ 08/02/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ [ 06/02/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ลงราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านวังโป่ง [ 01/02/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ลงราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย [ 14/03/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ลงราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย สายป่าคาย [ 23/01/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ลงราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง ซอยสนามกีฬา [ 23/01/2560 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 บ้านวังโป่ง ซอยโกดัง1-2 [ 20/12/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองนาตามัด ม.3 บ้านวังโป่ง [ 16/12/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 ซอยประปาสะพาน 2 และซอยอุดมสุข 2 [ 07/12/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.12 [ 28/11/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.7 [ 28/11/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝาตะแกลงเหล็ก ม.7 [ 22/07/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.6 บ้านเนินมะค่า [ 19/02/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 บ้านวังโป่ง(ซอยแสนสุข) [ 19/02/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.ข้ามเหมืองคลองน้ำหลุม ม.8 บ้านทางข้าม [ 12/02/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.ข้ามเหมืองคลองเดื่อ ม.3 บ้านวังโป่ง [ 29/01/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 2 โครงการ [ 25/01/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 บ้านวังโป่ง(สายเลียบคลองวังโป่ง) [ 01/01/2016 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง cctv [ 11/12/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.ม.10 บ้านตะโกงาม(ซอยฟาร์ม) [ 08/12/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. ม.3-9 [ 21/09/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง [ 16/12/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 (บ้านคลองเดื่อ - บ้านไร่ฝาย) [ 24/09/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังโป่ง หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูมใต้เขื่อมหมู่ที่ 11บ้านไร่ฝายเหนือ [ 10/09/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านไร่ฝาย (สายป่าคาย) [ 11/08/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30/09/2014 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะค่า (ซอยนาล้อม) [ 20/05/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านทางข้าม (สายหนองปลัดคำ) [ 16/06/2015 ]
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านวังโป่ง (สายเลียบคลองวังโป่ง) [ 04/09/2014 ]