การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 15 คน
เมื่อวานนี้ 160 คน
เดือนนี้ 160 คน
ปีนี้ 56576 คน
ทั้งหมด 188867 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลาง ปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านตะโกงาม (ซอยฟาร์ม) [ 22/06/2564 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลาง ปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูมใต้ ( สายเขาขาด - ซำปอ) [ 22/06/2564 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลาง ปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านวังโป่ง (ซอยอุดมสุข 8) [ 22/06/2564 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลาง ปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านทางข้าม (สายทางข้าม - วังกระดาษ) [ 22/06/2564 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.101-28 สายอ่างเก็บน้ำร่องตะแบก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ฝายเหนือ ตำบลวังโป่ง [ 07/01/2564 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.101-25 สายป่าคาย-ไร่ฝาย หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย ตำบลวังโป่ง [ 07/01/2564 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.101-01 สายสะพาน 2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองแสลงกลึง ตำบลวังโป่ง [ 07/01/2564 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 18/09/2562 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง [ 03/09/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง ซอยสนามกีฬา [ 14/08/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านวังโป่ง สายเลี่ยบคลองวังโป่ง [ 14/08/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย สายป่าคาย [ 14/08/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านทางข้าม ซอยทางข้ามพัฒนา 4 [ 14/08/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านทางข้าม [ 07/08/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 12 บ้านโนนตูมใต้ ซอยโนนตูมใต้ 3 [ 08/06/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะค่า ซอยสมบูรณ์ [ 08/06/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนตูม ซอยน้ำโจก [ 08/06/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านวังโป่ง ซอยอุดมสุข 3 [ 07/06/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง ซอยนานายรัด [ 07/06/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมุ่ที่ 12 บ้านโนนตูมใต้ (สายเขาขาด) [ 25/05/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง ซอยสามัคคี [ 25/05/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง หมู่ที 11 บ้านไร่ฝาย [ 16/05/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] เปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย [ 04/05/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดตลิ่งคลองวังโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านทางข้าม [ 11/04/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง หมู่ที่ 2 บ้านวังโป่ง [ 30/03/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9 บ้านไร่ฝาย สายนาตาคล้าย [ 30/03/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคา โครงการขุดลอกคลองคล้า หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะค่า [ 09/03/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลองเหมืองนาตาดี หมู่ที่ 8 บ้านทางข้าม [ 09/03/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองแสลงกลึง [ 08/03/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 6 สาย [ 07/03/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโนนตูม เหมืองน้ำโจก [ 15/02/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านไร่ฝาย ซอยป่าคาย [ 08/02/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ ๘ บ้านทางข้าง ซอยทางข้ามพัฒนา ๔ [ 08/02/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง ซอยนาตามัด [ 24/01/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านวังโป่ง ซอยวังเดือนห้า [ 24/01/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 บ้านวังโป่ง ซอยหลัง ศพด.วังโป่ง [ 15/01/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูมใต้ ซอยประดู่งาม [ 15/01/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่11 บ้านไร่ฝายเหนือ ซอย 7 [ 15/01/2561 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 10 บ้านตะโกงาม ซอยฟาร์ม 2 [ 18/12/2560 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 10 บ้านตะโกงาม ซอยฟาร์ม [ 18/12/2560 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะค่า ซอยผาสุข [ 18/12/2560 ]
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง ซอยมีสุข [ 18/12/2560 ]