การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 17 คน
เมื่อวานนี้ 160 คน
เดือนนี้ 160 คน
ปีนี้ 56576 คน
ทั้งหมด 188867 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

1.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1      ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม พัฒนาและปรับปรุง ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก ปลอดภัย

1.2      ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อแสงสว่างภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3      จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

1.4      จัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

1.5      จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

 

2.     นโยบายด้านการศึกษา

2.1      ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ทั้งทางด้านอาหารและอาหารเสริม(นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมจัดหาบุคลากรผู้สอนเด็กก่อนประถมเพื่อเป็นพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นสูงต่อไป

2.2      ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพด้านวิชาการด้านทักษะของกลุ่มต่างๆ

2.3      ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

2.4      ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา

 

3.     นโยบายการเมืองการปกครอง

3.1      เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล

3.2      ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทำงานแบบบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำและผู้นำกลุ่มต่างๆ

3.3      ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

 

4.     นโยบายด้านเศรษฐกิจ

4.1      สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบล

4.2      จัดฝึกอบรม และฝึกทักษะอาชีพ จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ

4.3      ประสานงานหน่วยงานต่างๆในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ

4.4      จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน

 

 

5.     นโยบายด้านสาธารณสุข

5.1      ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

5.2      เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคติดต่อต่าง

5.3      สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข

5.4      สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.5      ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ อสม.หมู่บ้านอย่างทั่วถึง

 

6.     นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

6.1      จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำตำบล

6.2      ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดซื้อและหาอุปกรณ์กีฬา

6.3      อนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

6.4      ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการ

 

7.     นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1      บำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ

7.2      ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

7.3      อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

8.     นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

8.1      สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8.2      สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์

8.3      ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

8.4      ส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ